Kodeks karny art 191
 
 

Podstrony

 
    
 

 

 

 

kadewu MANIA CZYTANIA

Temat: Dziecku dzieje się krzywda
... takie jest to w myśl prawa przestępstwo przeciwko wolności Rozdział XXIII Art. 190 względnie 191 kodeksu karnego.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=54337Temat: Samopoczucie :P
Pobudka 7 rano... Telefon... I znow wyzwiska i groźby ;/ Kodeks Karny, Rozdział XXIII, Przestępstwa przeciwko wolności Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub ... Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Źródło: gryzonie.info.pl/forum/viewtopic.php?t=733


Temat: : Wieści z WARS-u
... mogą być opłakane. Dla twojej wiadomości przytoczę treść przepisu Ustawy Kodeks Karny: Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=2010


Temat: : Tajemnice Kolejowej Oficyny Wydawniczej
Szanowna Pani Aniu. Skoro cytuje Pani ten zapis Ustawy Kodeks Karny to należy jeszcze pamiętać o jednym przepisie tegoż samego Kodeksu Karnego, który brzmi: Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=2539


Temat: Lerkins Group wprowadza w błąd
za pokwitowaniem odbioru ? jesli zwyklym olej. do zapłąty jest potrzebny wyrok sądu a to jest jawny szantaż podpadający pod Kodeks Karny Art. 191 § 1. kto stosuje przemoc wobec osoby ... nie idiota) - z tresci przytoczonej nawet nie powołali się na KC art 23 co jak na pismo prawnicze jest zadziwiające BTW: skoro podali rachunek bankowy proponuje skarge do Urzedu Skarbowego...
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=14121


Temat: Samochody, Motoryzacja i nie tylko...
w sprawach o wykroczenia. Wzywany jest właściciel auta w charakterze świadka. Na podstawie Art 78 ust 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym brzmiącym "Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na ... jest mu pytanie: Komu powierzył pojazd do kierowania? Pod groźba odpowiedzialności karnej świadek musi zeznać prawdę. Na szczęście Art 41 par 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia stanowi: Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, 178, 182, 183, 185-190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego. W przywołanym Art 183 par 1...
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=5212


Temat: Rynkiiewicz - sprawa w prokuraturze z 2007 roku
art 191 Kodeksu Karnego
Źródło: kszzpnforum.fora.pl/a/a,210.html


Temat: DODA POBIŁA KOBIETĘ!
inne art. 158, art. 160 narażenie na niebezpieczeństwo art. 190 groźba karalna, 191 zmuszenie do określonego działania. No tak, ale Pani Doda złamała podobno paznokcia przeze mnie - tak tylko się ... prawa i administracji UŁ - a broniłam się w katedrze prawa karnego - cóż chyba nie wymaga to komentarza. A zachowanie niektórych ludzi świadczy tylko o ich kulturze. Pozdrawiam serdecznie Magdalena XXX Dorota zaszokowała nas chamstwem, brakiem wyobraźni i nieobliczalnością. Pocztą posyłamy jej kodeks karny. O tym sobie teraz pogadajcie w Dzień Dobry TVN, przy kawie i rogalu.
Źródło: zycienafalioc.fora.pl/a/a,230.html


Temat: Pomozcie! Co mamy robic?
lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej Art. 212 [Zniesławienie] § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną ... albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 216 [Zniewaga] § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do...
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=13507


Temat: Grafologia /Wa-wa
Zaiste zadziwiaj±ca jest bezradno¶ć osób zatrudnionych na pewnych stanowiskach. Pani bibliotekarka wiedz±c kto jest sprawc± wykroczenia (Kodeks wykroczeń Art. 124. § 1. Kto cudz± rzecz umy¶lnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatn± do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno¶ci albo grzywny) lub może przestępstwa (Kodeks karny Art. 288. § 1. Kto cudz± rzecz niszczy, uszkadza lub czyni ... czasem zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego: „Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ¶ciganego z urzędu ma społeczny obowi±zek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=191


Temat: Witam Justyna współuzależniona!!!
: art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego) art. 207 §1 k.k. Znęcanie się ... lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu) art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia...
Źródło: alkoholizm.jawnet.pl/viewtopic.php?t=3115


Temat: Stanowisko SW w sprawie projektu ustawy kombatanckiej
STANOWISKO SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ, przedstawione na spotkaniu Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej w Warszawie dnia 15 marca 20008 r. W SPRAWIE Ustawy z dnia 19 września 2007 (DU 2007 nr 191 poz. ... przedłużony bezterminowo. Oczekujemy takich zmian prawa – Kodeksu karnego, cywilnego oraz pracy, aby nasze wnioski nie były oddalane z powodu przedawnienia. Oczekujemy zwolnienia z opłat sądowych nie tylko w sprawach toczących się przed Sądem Karnym, ale i pozostałymi. Naszym zdaniem wymienione przykłady, a pominięte w uchwalonej ustawie, powinny być rozpatrywane na gruncie art. 417 Kodeksu cywilnego. Wymieniany powyżej katalog represji aparatu państwowego...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,32.html


Temat: Augustowska policja
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 217. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności ... prywatnego. Art. 245. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze...
Źródło: augustow24.pl/forum/viewtopic.php?t=140


Temat: Pierwsza Pomoc
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych. 2. Osoba, o której mowa w ust. 1,...
Źródło: motobydzia.com/phpBB/viewtopic.php?t=3515


Temat: Przemoc w Rodzinie
innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia ( art.191 KK ), * zgwałcenie, czyli przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzanie innej osoby do obcowania płciowego ( art.197 KK ) Uwaga! ... zabiera twoje lub wasze wspólne rzeczy ( art.278 i 279 KK ), * uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, czyli uporczywe uchylanie się od obowiązku opieki i narażanie przez to osoby najbliższej lub innej osoby na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych ( art.209 KK ), * rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napojów alkoholowych, ułatwianie ich spożywania lub nakłanianie do spożywania takich napojów ( art. 208 KK ), * porzucenie osoby poniżej 15 lat, a także osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się o nich ( art.210 KK ), * uprowadzenie lub zatrzymanie, wbrew woli osoby powołanej do opieki, małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny ( art.211 KK ), * grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona ( art.190 KK ), * dopuszczenie się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia ( art.201 KK ), * dopuszczenie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat ( art.200 KK ), Uwaga! ... pornograficzne z udziałem takiej osoby, * uderzenie człowieka lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej ( art.217 KK ). Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko ... interwencji policyjnych ( notatek urzędowych ) jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy, * zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy. Masz prawo żądać chronienia swoich praw także od Policji. Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. Przypominamy jednak, że zgodnie z art.234 Kodeksu Karnego – podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Pamiętaj! Sprawca przemocy...
Źródło: dddprzemocwrodzinie.fora.pl/a/a,33.html


Temat: ZUS i co znami przyszłymi emertami.
I jeszcze jeden artykuł do tej samej sprawy: Moje trzy grosze Czy nie ma na to kary? Felieton · tygodnik „Gazeta Polska” · 7 grudnia 2006 | www.michalkiewicz.pl Jakoś bez większego ... się art. 191 kodeksu karnego: „kto stosuje przemoc wobec osoby (...) w celu zmuszenia (...) do określonego działania”. Władza publiczna ściąga pod przymusem „składki”, co podpadałoby już pod ten przepis, a przecież są jeszcze inne, np. art. 282 kodeksu karnego: „kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przemocą (...) doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym”, albo – jeszcze lepiej – art. 286 kodeksu karnego: „kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności ... i przywilejów. A może w grę wchodzą okoliczności eliminujące przestępczy charakter czynu? Popatrzmy; art. 27 kk – „nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu ekonomicznego”, ale – „jeśli spodziewana ... stanu wiedzy przeprowadzanie go nie jest wcale celowe. Wiadomo bowiem od dawna, że przymusowe ubezpieczenia społeczne są rodzajem kradzieży zuchwałej. No to może art. 29 kk – „nie popełnia przestępstwa, kto ... opłacania „składki” można tłumaczyć jedynie „upośledzeniem umysłowym”, albo „innym zakłóceniem czynności psychicznych”, nie pozwalającym sprawcy rozpoznać znaczenia czynu (art. 31 kk). Czy jednak takie zakłócenie czynności psychicznych nie jest aby spowodowane...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=2699


Temat: : PKP Posady Regionalne spółka z o.o.
140, 163, 166 i 252: Art. 118. § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy... Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu... Art. 128. § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu... Art. 130. § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej... Art. 134. Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... Art. 140. § 1. Kto, w celu osłabienia mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się gwałtownego zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, niszczy lub uszkadza obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym... Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka... Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1) pożaru, 2) zawalenia się ... jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego... Art. 166. § 1. Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrznym... Art. 252. § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się... O którym artykule Kodeksu Karnego myślał Pan Janusz Piechocińki? Jest w Kodeksie Postępowania Karnego taki zapis o społecznym obowiązku(?): Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ... - jak to u nas - dalekie jest od zasad i obowiązków wytyczonych przez oba kodeksy. Sam zniechęciłem się do poważnego traktowania społecznego obowiązku, gdy prokuratura odmówiła podjęcia śledztwa w przypadku...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=4053


Temat: : Prezes PKP S.A. syci rodzinę kolejową kasą!
Dzięki "sprawiedliwy" za ostrzeżenie. 13 kwietnia podobne napisał poseł Janusz Piechociński. Kodeks Karny przewiduje odpowiedzialność karną za nie zgłoszenie ale tylko w przypadku przestępstw najcięższych: Art. 240. § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166 lub 252, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ... kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. A teraz po kolei art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 163, 166 i 252: Art. 118. ... osoby należącej do takiej grupy... Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu... Art. 128. § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu... Art. 130. § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej... Art. 134. Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... Art. 140. § 1. Kto, w celu osłabienia mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się gwałtownego zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, niszczy lub uszkadza obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym... Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka... Art. 163. ... lub śniegu, 3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, 4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego... Art. 166. § 1. Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrznym... Art. 252. § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się... Jest stosowny zapis o społecznym obowiązku w Kodeksie Postępowania Karnego: Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2. ... a co innego obowiązek zagrożony odpowiedzialnością karną. Natomiast instytucje państwowe i samorządowe jak najbardziej obowiązek w każdym przypadku popełnienia przestępstwa mają. Pozostawiamy zatem inicjatywę zarządom, radom nadzorczym i ministrom. Minister infrastruktury ... chciałaby tego uniknąć. Oprócz "społecznego" nie ma żadnego obowiązku powiadamiania organów ścigania. Zrobi to zapewne zgodnie z art. 304 § 2 k.p.k minister Grabarczyk. Chyba, że uda, że o tym forum...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=5353
 

 


 

 
Copyright 2003. kadewu MANIA CZYTANIA